สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิด ศูนย์ธนาคารสะสมหน่วยกิตนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Credit Bank Center)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิด ศูนย์ธนาคารสะสมหน่วยกิตนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Credit Bank Center) ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกเชิงพื้นที่และค้นหาต้นแบบเพื่อขยายผลการดำเนินงานระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank System) กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซ่อมสร้าง Fix it Center นิทรรศการระบบธนาคารสะสมหน่วยกิตและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พิธีเปิดในงานนี้