สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมคณะทำงานในพิธีเปิด ศูนย์ธนาคารสะสมหน่วยกิตนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Credit Bank Center)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในพิธีเปิด ศูนย์ธนาคารสะสมหน่วยกิตนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Credit Bank Center) ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกเชิงพื้นที่และค้นหาต้นแบบเพื่อขยายผลการดำเนินงานระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank System) กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดศูนย์ธนาคารสะสมหน่วยกิตนครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช