สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน”

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางสาวพิกุน ศัยญะพันธ์ และนายศิริวัฒน์ ปฐมวัฒนพงศ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 4 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายมรกต วัชรมุสิก เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และศูนย์แม่ข่ายฯ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฯ เข้าร่วมมากกว่า 100 คน