สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 6

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิกาคภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางศิริพันธ์ หมัดอาดัม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ทั้งนี้ มีบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมจำนวน 60 คน