สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฎิบัติการ ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่่ 30 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฎิบัติการ ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช