สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมคณะทำงานในการดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันพฤหัสบดีที่่ 30 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น 3.1 ความสำเร็จในการใช้มูลและสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง (Customer centric) และประเด็น 3.3 ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช