สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางศิริพันธ์ หมัดอาดัม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา โดยมี นางละเอียด นิ่มมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในการประเมินฯ