สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5