สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาตามบริบทพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) และโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาฯ

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกับคณะทำงานฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาตามบริบทพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) และโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาฯ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และโรงเรียนนิรมลชุมพร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน