สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายฉายา รักสองหมื่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 3 อาคารเสมารักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM