สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง  รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ ZOOM โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง)  เป็นประธานการประชุม