สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมมอบหมายให้ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการมอบหมายให้ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5