สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 สนับสนุนการตรวจราชการของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำแผนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุธาสินี รัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 12 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 12 และร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสรับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น