สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วันทื่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้เรียกบรรจุและแต่งตั้ง  นายชัยสิทธิ์ รัตนบัลลัง  ให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4  โดยมีนายโอภาส  ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แสดงความยินดีและให้โอวาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  ก่อนส่งไปรายงานตัวที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ต่อไป