สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เผยแพร่ร่างประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (24 ธ.ค. 2561)

ร่างประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียดดังแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(1)