สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้าง Infographic ด้วย Canva” รุ่นที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การสร้าง Infographic ด้วย Canva” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ infographic และการใช้ canva เบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดย นางสาวพัชรพร วรรณศรี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร