ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดรายการวิทยุ “ที่นี่ชายแดนใต้”

     วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเชิญให้ร่วมจัดรายการ “ที่นี่ชายแดนใต้” ทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4 ค่ายสิรินธร ตั้งแต่เวลา 15.20 – 16.00 น. ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

     ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ได้สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กล่าวคือ ไม่เพียงเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น ปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นทักษะที่สำคัญเพื่อสื่อสารในดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งมั่นในการบูรณาการการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องของการเทียบโอนวุฒิหรือการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทุนการศึกษาเพื่อเยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งกาย และสภาพจิตใจ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     ท้ายนี้ ในส่วนของการศึกษาได้จัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการมีส่วนร่วม และร่วมมือกันในการดำเนินงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสันติสุขอย่างยั่งยืน