ศึกษาธิการภาค

สำนักงานศึกษาธิการภาค

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง/รักษาการ

ตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
(ลพบุรี)
นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)

นายไสว สารีบท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2
นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค 2
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี)

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3
นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม)

นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4
รองศึกษาธิการภาค 4
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 5
นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต)

นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7
นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี)

นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8
นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว รองศึกษาธิการภาค 8
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา)

นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9
รองศึกษาธิการภาค 9
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
(อุดรธานี)

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร)

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11
รองศึกษาธิการภาค 11
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น)

นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12
รองศึกษาธิการภาค 12
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา)

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13
นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี) ศึกษาธิการภาค 14
นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 14
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่)

นายชาตรี ม่วงสว่างธรรม ศึกษาธิการภาค 15
นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย)

นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16
รองศึกษาธิการภาค 16
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17
นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17
สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์)

นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18
รองศึกษาธิการภาค 18

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565