ศึกษาธิการภาค 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 11

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร..นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี