ศึกษาธิการภาค 13 รุกคืบจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์”เพื่อสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระยะที่ 2 อย่างเข้มข้น

 

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์” แบบบูรณาการภายใต้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตลอดจนความเป็นพลเมืองดีของชาติ อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจากจังหวัดทั้งหมดในภาค 13 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ซึ่งมาจากหน่วยงานและองค์กรภาคต่างๆ ผนึกกำลัง ระดมความคิด บูรณาการ ในระยะที่ ๒ นี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนการบูรณาการหลักสูตรให้มีความเป็นเอกภาพ และนำไปใช้ในพื้นที่รับผิดชอบภาค 13 (นครชัยบุรินทร์) ร่วมกัน ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนี้จะเป็นกลไกหลักในการปลูกฝังจิตสำนึกความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นการตอบโจทย์การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อนึ่งหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้ง 4 จังหวัด เพื่ออนุมัติประกาศใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรท้องถิ่น อย่างเป็นทางการ และเดินหน้าพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์” ตามหลักสูตรดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้หลักสูตรได้ทันพร้อมกันในปีการศึกษา 2565 ที่จะถึงนี้