ศึกษาธิการภาค ๑๓ ตั้งประชาคมการศึกษาภาค (Regional Education Community : REC) เดินหน้าปักธงการทำงานระดับภาคให้เป็นเอกภาพ (REC.13 One Team ) หวังผลให้เป็น Platform เชื่อมโยงการทำงานในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ เชิงบูรณาการแบบมีเครือข่ายยั่งยืน

หลังจาก ได้มอบนโยบาย  Quick Win  ให้แก่ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ในเรื่องการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) และได้ดำเนินการจัดตั้ง PEC ได้ครบทุกจังหวัดในพื้นที่นครชัยบุรินทร์แล้ว เมื่อวันที่    ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค ๑๓  ได้จัดตั้งประชาคมการศึกษาภาค (Regional Education  Community : REC)  และได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์แบบบูรณาการรวมทั้งการทบทวนแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการกำหนดโครงการสำคัญ (โครงการหลักและโครงการรอง) ที่สามารถตอบสนองทิศทางสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมการศึกษาภาค (REC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และผู้เกี่ยวข้อง รวมประมาณ ๘๐ คน

อนึ่ง ประชาคมการศึกษาภาค (Regional Education  Community : REC) เป็นยุทธศาสตร์หลักในการทำงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ในการใช้เป็น Platform  สำคัญเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ให้มีความเป็นเอกภาพ เกิดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องทุกองค์กร มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ การพัฒนาการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม