ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประชาชนได้รับทราบ ณ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี