ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน 2565 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนบ้านศรีสุข ในการออกตรวจเฝ้าระวังดูแล คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานประเพณีลองกระทงจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ณ บริเวณแก่งเลิงจาน และสะพานโยธาธิการและฝังเมือง ริมคลองสมถวิล จังหวัดมหาสารคาม