ศึกษาธิการจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาค่ารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมห่านคร  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทโครงการศูนย์ ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง