ศปบ.จชต. หารือ ศอ.บต. แสวงหาข้อตกลงร่วมกันในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะบุคลากรผู้รับผิดชอบงานเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาข้อตกลงร่วมกันในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว และทุนสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นว่าควรมีมาตรการช่วยเหลือ ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษากลุ่มนี้ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต

      โดยการเข้าพบผู้บริหารของ ศอ.บต.ในครั้งนี้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ ได้หารือและแสวงหาข้อตกลงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

     1. การร่วมจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน นักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศทั้งในระบบและนอกระบบ
     2. แนวทางและมาตรการดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเชื่อมั่นระหว่างนักเรียน-นักศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ
     3. การร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ในข้อมูลของสถาบันการศึกษาหรือสาขาวิชาที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสังคมและการปฏิบัติตนก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ
     4. การเทียบโอนวุฒิการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
     5. แนวทางในการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน

     ทั้งนี้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาหารือแนวทางความร่วมมือในประเด็นด้านการศึกษาดังกล่าว และทาง ศอ.บต. พร้อมร่วมดำเนินการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ 1. การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบระดับชั้นด้านศาสนาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  2. การร่วมติดตาม ช่วยเหลือ และดูแลนักเรียน นักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ และ 3. การจัดการศึกษาแบบควบคู่ทั้งด้านศาสนาและสามัญศึกษาในต่างประเทศ โดยทั้งสองหน่วยงานจะต้องหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป