ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

       วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มอบหมายให้นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หร้อมด้วบบุคคลกร จาก ศปบ.จชต ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จำนวน 2 แห่ง คือ
1. หมู่ที่ 3 บ้านแยะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปิดทำการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน มีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน

2. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแคและ (กลุ่มยาใจดีไซค์) บ้านแคและ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปิดทำการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี มีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน

       ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในหลักสูตรที่เข้ารับการฝึก และมีแนวทางในการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ต่อไป