ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. และ นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพฯ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 ทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ หลักสูตร ก่ออิฐ – ฉาบปูน ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 60 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก ครูผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดดารุนนาอิม บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 8 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 60 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก นางอายีซ๊ะ อีแต ประธานกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำเบเกอรี่ ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 36 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวโนร์ฮายาตี ยีเตะ ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ 1 บ้านบือเระ ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยฝึกทักษะให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวมทั้งสิ้นกิจกรรมละ 15 คน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด