ศปบ.จชต. ร่วมหารือการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐในการเสนอความต้องการของชุมชนตามบริบทของพื้นที่

ศปบ.จชต. ร่วมหารือการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐในการเสนอความต้องการของชุมชนตามบริบทของพื้นที่

       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร ฯ (ศปบ.จชต.) ร่วมหารือกับ พักเอก กฤศณัฏฐ จันทร รอง ผอ.ฉก. ปัตตานี และคณะ ฯ การขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐในการเสนอความต้องการของชุมชนตามบริบทของพื้นที่ในประเด็นต่าง ๆ เช่น กาส่งเสริมอาชีพ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการป้องกันภัยแทรกซ้อนต่าง ๆ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี