ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. พร้อมด้วยบุคลากร ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนในพื้นที่ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในการประชุมฯ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน และเปิดภาคเรียน (On Site) ทั้ง 3 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเอภเมือง จังหวัดยะลา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามิยะห์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยทั้ง 3 โรงเรียน ได้รายงานสรุปภาพรวมความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน (On Site) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 3 โรงเรียน