ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา       รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงาน ร่วมประชุมจัดการนิเทศ การดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสมภพ    อุณหชาติ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และ นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายการประเมิน ด้านประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และด้านการประเมินด้านศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) โดยผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ ห้องประชุมดารุ   สลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้