ศปบ.จชต. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Video Conference

     วันที่ 17 มษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายพิทยา เพชรรักษ์ และดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สพฐ. ผู้แทนจากอาชีวศึกษา ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference เชื่อมต่อสัญญาณจาก ห้องประชุมณรงค์ บุญมี  ชั้น  4  อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ มายังห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย (Social Distancing) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งติดตามข้อมูลนักเรียนในโครงการทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่ง ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประเด็นเพิ่มเติมในส่วนของทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการ ฯ โดยขอให้เร่งให้มีการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน และให้มีการเปิดช่องทางสื่อสารเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาในโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา