ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

       วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ และคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และห้องประชุมดารุสลาม ศปบ.จชต. โดยผ่าน โปรแกรม Video Conference Zoom

ในการประชุมมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1373/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

4. งบประมาณช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้