ศปบ.จชต. ร่วมกับ ศอ.บต. ร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ โครงสร้าง (ใหม่) ของ ศปบ.จชต.

ศปบ.จชต. ร่วมกับ ศอ.บต. ร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ โครงสร้าง (ใหม่) ของ ศปบ.จชต.

     วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้จัดการประชุมเพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ และโครงสร้าง (ใหม่) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ด้วยโปรแกรม Zoom โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ โครงสร้าง (ใหม่) ร่วมกับ ศอ.บต. นำโดย นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) พันเอก นิรินทร์ ปุณโณฑก ฝ่ายอำนวยการรองเลขาธิการ ศอ.บต. และ นายซูเฟียน วานิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหาร กสพ. เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในครั้งนี้ นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผอ.กสพ. กล่าวว่า บทบาทของ ศปบ.จชต. กับ ศอ.บต. ไม่มีความซ้ำซ้อนกัน แต่มีความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกัน ขอให้มีการประสานงาน พูดคุยกัน ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน ซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่ตรงกัน ชัดเจน ถูกต้อง และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมงาน สนับสนุนการดำเนินงานของ ศปบ.จชต. หรือ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอนาคต

ท้ายนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำว่า หน่วยงานจะมุ่งเน้นปฏิบัติงานตามบทบาท ภารกิจ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อย่างไรก็ตามยังคงต้องพัฒนาให้มีความพร้อมในการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเชื่อมโยง ประสานการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกระดับและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างจริงจังให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของพื้นที่