ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน คณะทำงานสร้างเครื่องมือ ติดตาม และประเมินผลฯ และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

       ทั้งนี้ที่ประชุมได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง จากนั้นแบ่งกลุ่มสร้างเครื่องมือติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 12 โครงการ และรับผิดชอบโครงการนำเสนอเครื่องมือติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับรูปแบบเครื่องมือการติดตามและประเมินผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตามตัวชี้วัด มีประสิทธิภาพ และสามารถสะท้อนปัญหา อุปสรรคนำไปปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป