ศปบ.จชต. ประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต.ประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

      วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศปบ.จชต. เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมดารุสลาม ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom

      โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และบุคลากร ศปบ.จชต. พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

8. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

9. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

10. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา

11. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส

12. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา

13. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล

      ทั้งนี้การประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสำรวจความสามารถการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของประชาชน อายุ 16 – 60 ปี การจัดตั้งศูนย์ภาษาไทยหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับเด็กอายุ 4 – 7 ปี ผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 และนวัตกรรมและผลการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเด็กช่วงอายุ ๔- ๗ ปี และช่วงอายุอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ต่อไป