ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

      เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารในพื้นที่ ประกอบด้วย นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 1 (ประธาน Cluster 7) และ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา (ประธานกลุ่มอาชีวศึกษา จชต.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมหารือและพิจารณากรอบแนวทางในการขับเคลื่อน ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวะในโครงการโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. วิธีการดำเนินการพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU/MOA) ระดับหน่วยงาน และระดับสถานศึกษาการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.พิจารณา (ร่าง) กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ (MOU/MOA)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU/MOA) ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถานศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละหน่วยงานจะได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป