ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และคณะผู้จัดกิจกรรมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประสานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ และชี้แจงแนวทาง และวิธีปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาและเยียวยาต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน จำนวน 74 แห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้แทน จำนวน 11 แห่ง และผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษา จำนวน 1,389 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,474 แห่ง โดยจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 กลุ่ม วันละ 2 กลุ่ม จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 สำหรับในวันนี้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 190 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ประเด็นในการชี้แจ้งในการประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดังนี้
ประเด็นที่ 1 แนวทางการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 2 หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
ประเด็นที่ 3 การติดตาม และประสานการช่วยเหลือผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563
ประเด็นที่ 5 รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
     ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จะประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี กลุ่มที่ 3 และจังหวัดยะลา กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมประชุมในรุ่นต่อไป