ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

      วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด , ผู้แทนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , ผู้แทนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) , ผู้แทนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และผู้แทนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมฯ และได้มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ รอง ผอ.ศปบ.จชต. ดำเนินการขับเคลื่อนการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ครั้งที่ 2/2564 ให้มีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี