ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

       วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในการประชุมฯ และดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี และนายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ศปบ.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งในการประชุมได้มีการเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.นำเสนอคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.การสรุปผลการขับเคลื่อนศูนย์ภาษาไทยหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับเด็กอายุ 4 – 7 ปี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาไทยเพื่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.ผลการประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องการนำนวัตกรรม ผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กช่วงอายุ 4 – 7 ปี ของ 13 สถาบันอุดมศึกษาใน จชต.

4.ปฏิทินการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 2 เดือน ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้