ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทาง Video Conference โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การจัดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแบบสันติสุข รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม เกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในสังคม พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเจตคติที่ดีต่อภาครัฐ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะและดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน

การจัดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา) โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งมีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายจำนวน ๖๔ โรง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานมหกรรมศิลปะและดนตรี จำนวนทั้งสิ้น ๖๔๐ คน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน ทีมวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และคณะกรรมการตัดสิน จากสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓๐ คน รวมผู้เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๖๗๐ คน การจัดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 256๔ ในรูปแบบมหกรรมออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทาง Video Conference จำนวน 64 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 จุด จุดละ 5 คน โดยมีการจัดกิจกรรมประกวด ๖ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ กิจกรรมการเขียนเรียงความ หัวข้อ “สามจังหวัดบ้านฉัน” กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “อยู่อย่างไรให้มีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม” กิจกรรมจัดทำหนังสือเล่มเล็ก หัวข้อ “ประวัติศาสตร์บ้านฉัน” และกิจกรรมจัดทำคลิปละครสั้น หัวข้อ ประวัติศาสตร์ ชุมชน บ้านฉัน”

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้มีบทบาทในด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้การจัดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดขึ้นได้ กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้ จะเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ การสร้างเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเวทีของการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนรวมถึงเป็นพื้นที่ให้แก่นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และวาทศิลป์ ต่อไป