ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) ด้วยโปรแกรม Zoom

         ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อสารธารณชน และหน่วยงานทางการศึกษาเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานทุกสังกัดในระยะยาว และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลให้แก่บุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการสนับสนุนภารกิจของศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน ได้รับรู้ มีความเข้าใจอันดี ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมบูรณาการงานสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาตามบริบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

         สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) ด้วยโปรแกรม Zoom ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการสร้าง Infographic เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) หลักสูตรการตัดต่อวีดีโอ/วีดีทัศน์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) รวมจำนวน ทั้งสิ้น 150  คน 

          ทั้งนี้ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีศักยภาพและสมรรถะ ในด้านการประชาสัมพันธ์ ในบทบทของพื้นที่ตามสถานการณ์และสังคมปัจจุบัน เพื่อดำเนินงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาที่สำคัญ ๆ รวมถึงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อสาธารณชน ทำให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป