ศปบ.จชต. จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2563

    วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ประกอบด้วย การเรียนสาขาอาชีพที่มีงานทำ การทำงานกับเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ E-commerce “พาณิชอิเล็กทรอนิกส์” การติดตามนำเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาครูและการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสร้างโอกาสทางการศึกษา ผ่านโรงเรียน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรของ ศปบ.จชต. เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางการบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี