ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมดารุสลาม และห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผ่านระบบ Online โปรแกรม Google meet)

การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนถภาคใต้ จำนวน 83 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 103 คน รวมทั้งสิ้น 186 คน ตลอดการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายในหัวข้อ สวัสดิการและสมรรถนะในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ สวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
4. ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี บรรยายในหัวข้อ ความหลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายใน หัวข้อการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพการรับราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตลอดการอบรม บุคลกรของ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรหน่วยงานภายนอกได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจมากขึ้นในด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้
และท้ายนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวปิดกิจกรรมอบรม พร้อมทั้งให้ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณวิทยากรบรรยายและผู้เข้าร่วมอบรม