ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทาง Video Conference โปรแกรม ZOOM

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
โดยปกติของประชาชน ทั้งมิติเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบ
ให้คนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลเห็นความสำคัญของการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในหลักสูตรที่เข้ารับการฝึก และส่งเสริมให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเอง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ซึ่งกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่การสัมมนาในวันนี้
มีผู้เข้าร่วม จำนวน 180 คน ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะอาชีพ จำนวน 140 คน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
จากหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน กำหนดจัดกิจรรมระหว่าง
วันที่ 1 – 2 กันยายน ๒๕๖4 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โปรแกรม ZOOMจำนวน 28 สถานี โดยมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสถานีหลัก
และ กศน.ตำบล เป็นสถานีย่อยในการจัดสัมมนา ซึ่งมีหัวข้อในการสัมมนา ดังนี้

1. แนวทางการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

2. การเขียนโมเดลธุรกิจ

3. การตลาด 4.0

4. กลยุทธ์การสร้างตลาดออนไลน์

5. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพด้วยตนเอง Startup

6. การเงินพื้นฐานสำหรับ sme

7. การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ จากนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ

8. ข้อมูลจากสถาบันทางการเงินเพื่อการลงทุนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักจัดหางานจังหวัดปัตตานีบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์จำกัด บริษัทแม่ดาออนไลน์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

         ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และพึ่งพาตนเองได้ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้การจัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)เกิดขึ้นได้ ผมเชื่อว่ากิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้ จะเป็นกิจกรรมที่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และพึ่งพาตนเองได้ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปัจจุบันต่อไป