ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) ด้วยโปรแกรม Zoom

การประชุมครั้งนี้ ดร.จิราภัทร ไตรเอกภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารและบริหารเครือข่ายการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รายงานถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ถึงการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ฯ ให้หน่วยงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล รวม 69 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ปฏิทินการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ช่องทางการสื่อสารสำหรับการประชาสัมพันธ์ จชต. 4 ช่องทาง ดังนี้

– เพจ ประชาสัมพันธ์เครือข่าย/ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

– Group line เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

– Website ศปบ.จชต.

– ช่อง YouTube Channel ชื่อ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) โดยดำเนินการ เป็น Ep. Episode

3. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. จำนวนกิจกรรมที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

– กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้สื่อดิจิทัล

– กิจกรรมจัดทำวีดิทัศน์แนะนำศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ชิ้น (ศปบ.จชต. ดำเนินการ) และเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

– กิจกรรมจัดทำวีดิทัศน์ ผลการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ชิ้นงาน

– กิจกรรมจัดทำ E–Book

5. แจ้งเปลี่ยนการใช้ กลุ่ม Line เพื่อการสื่อสารเปลี่ยนเป็นกลุ่ม Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์หลัก

6. คัดเลือกหลักสูตร สำหรับดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้สื่อดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

– หลักสูตรการจัดทำ Info graphic เบื้องต้น

– หลักสูตรการตัดต่อ VDO/VTR เบื้องต้น

7. แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

8. ช่องทางที่จะดำเนินการเผยแพร่ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ช่องทาง ดังนี้

– เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

– เพจ Facebook ศึกษาธิการส่วนหน้า

– Website ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-Link ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

– วารสารออนไลน์ E-book

– Group line