รองปลัด ศธ. “พิเชฐ โพธิ์ภักดี” นำบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “ศธ.จิตอาสา ร่วมใจบริจาโคลหิต” ครั้งที่ 4 ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รองปลัด ศธ. “พิเชฐ โพธิ์ภักดี” นำบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “ศธ.จิตอาสา ร่วมใจบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 4 ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

“เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือ ทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”

รูปภาพกิจกรรม

กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.ศธ. / ภาพ