ศธ.นำร่องความร่วมมือกับมูลนิธิโซรอปทิมิสต์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีการศึกษา

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือกับมูลนิธิโซรอปทิมิสต์ กรุงเทพฯ (Soroptimist International Bangkok) นำโดย Ms. Christiane Kitchakarn ประธานมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมจุลจอมเกล้า อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยมูลนิธิโซรอปทิมิสต์ และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Telecommunication Union: ITU) ต้องการให้การสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ยังขาดแคลนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และมีความยากลำบากในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน โดยมีนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ดำเนินการโครงการนำร่องในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน ที่ยังขาดแคลนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มีความยากลำบากในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งยังขาดแคลนครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอให้มูลนิธิฯ และ ITU เข้าไปให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และการสนับสนุนครูอาสาสมัครช่วยสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ในลักษณะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทั้งนี้จะมีการประเมินผลระดับความสำเร็จเพื่อนำไปขยายผลในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

สรุป/เรียบเรียง พนิดา ทวีลาภ
สุปราณี คำยวง
ภาพประกอบ : พิมพ์ชนา ดาราธวัช
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
30 ธันวาคม 2563