ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี คณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมี นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Meeting และ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับ การประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบร่วมกันในเรื่องของการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ครั้งที่ 2 และการสรุปผลการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12 ราย โดยได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราขครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปัตตานี จำนวน 11 ราย และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 12 ราย พร้อมกันนี้ เมื่อรวมทายาทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 31 ราย ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวของผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 11 ราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (หรือ อว. เดิม สกอ.) จำนวน 1 ราย มียอดรวมเป็นเงินกว่า 29,000,000 บาท