ศธภ.6 ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ตัวชี้วัดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค   ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ของตัวชี้วัดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ.2560-2564)ตามโครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จัดทำเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6