ศธภ.6 ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในสถานศึกษาจังหวัดระนอง

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 รหัส 4A-338 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในสถานศึกษาจังหวัดระนอง เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นครูในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 150 คน